Bidh An Lòchran a' sgaoileadh litrichean-naidheachd tro phost-dealain gu cunbhalach, le fiosrachadh air pròiseactan agus tachartasan Gàidhlig ann an Glaschu is uaireannan gu nàiseanta.

Brùth an-seo airson d'ainm a chur ris an liosta phuist-dealain againn

Tha AGM An Lòchrain gu bhith ann aig 6f air an 4mh Dùbhlachd ann an togallach An Lèanag, 22 Mansfield Street, Glaschu, G11 5QP. Tha an coinneamh seo fosgailte do dhuine sam bith.