Export ICS

CEÒL 'S CRAIC - GINEALACH ÙR

Event

Title:
CEÒL 'S CRAIC - GINEALACH ÙR
When:
DiS, 16. An t-Ògmhios 2018, 19:30 h
Where:
CCA - Glasgow
Category:
Ceòl ‘s Craic

Description

GINEALACH ÙR
Disathairne 16.06.2018
CCA   £12 / £10
 


SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION
 

A’ nochdadh cuid de na h-ainmean as motha ann an ceòl Gàidhlig co-aimsireil, thaGinealach Ùr a’ comharrachadh nam meantoran agus nan tìdsearan a tha a' toirt misneachd 's brosnachadh dhan ath ghinealach de luchd-ciùil. Air a chur air dòigh ann an co-obrachadh leis An Lòchran.

New Tradition: Chuir Iain Costello MacÌomhair agus Ian Moireach an còmhlan New Tradition ri chèile o chionn còig bliadhna air fichead ‘s tha an còmhlan a’ comharrachadh a’ chinn-bliadhna aca le sgaoileadh a’ chlàir as ùire aca, “Hebridean Sky”. Tha Ceòl ‘s Craic air an dòigh fàilte mhòr a chur orra. Cluichidh iad òrain bhon chlàr ùr agus òrain as annsa leotha às a’ chatalog-ciùil mhòr aca. Bha Iain a-riamh na ghaisgeach às leth cultar na Gàidhlig, a' toirt misneachd dha cheòladairean co-aimsireil tron obair aige mar thidsear-ciùil air Eilean Leòdhas agus tron toradh-ciùil lionmhòr aige fhèin.

Mischa Nic a’ Phearsain agus Caraidean: Tha Mischa, a rugadh ann an Leòdhas, air moran dhuaisean a bhuannachadh mar sheinneadair ‘s mar chlàrsair (nam measg Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig Trads MG Alba 2014 agus a' phrìomh dhuais airson an t-seinneadair folk òg aig BBC Radio 2). ‘S ise cuideachd tè de na sgoilearan as soirbheachaile a bha aig Iain MacÌomhair. Tha Mischa air bruidhinn mun bhuaidh làidir a thug Iain air a' cho-dhùnadh aice a cùrsa-obrach a leantainn ann an ceòl tradaiseanta Gàidhlig.

Sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu: A dh'aona-ghnothach airson an tachartais seo, tha Ceòl ‘s Craic agus An Lòchran air Mischa Nic a' Phearsain a choimiseanachadh airson sreath de bhùithtean-obrach le còmhlan sheinneadairean mòr-mheanmnach òga bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a ghabhail os làimh. Tha am proiseact seo so-dhèanta leis an taic fhialaidh a fhuair sinn bho na com-pàirtichean againn anns An Lòchran.

Dorsan fosgailte :   7.30f
Daoine fo dh'aois ochd bliadhna deug ceadaichte gus 10.00f.

Tiogaidean ri fhaotainn an SEO.

Tuilleadh fiosrachaidh @ www.ceolscraic.org 
                                        Facebook

                                 
______________________________________________________________________


GINEALACH ÙR
New Generation
Saturday 16.06.2018
CCA   £12 / £10

 


Featuring some of the biggest names in contemporary Gaelic music, Ginealach Ùrcelebrates the inspirational mentors and teachers who provide encouragement and inspiration for the next generation of performers. Presented in association with An Lòchran.

New Tradition: Iain ‘Costello’ MacIver and John Murray formed New Tradition 25 years ago, and the band is celebrating the anniversary with the release of its latest album ‘Hebridean Sky’. Ceòl ’s Craic is delighted to welcome them to perform songs from the new release and favourites from their extensive back catalogue. Iain has been a champion of Gaelic culture and inspired many contemporary musicians through his work as a music teacher on the Isle of Lewis and through his own prolific musical output over the years.

Mischa Macpherson & Friends: Lewis-born Mischa is a multi-award-winning singer and harpist (Gaelic Singer of the Year / MG Alba Trad Music Awards and BBC Radio 2’s Young Folk Award Winner). She is also one of Iain MacIver’s successful ex-pupils. Misha has spoken of the profound effect Iain had on her decision to forge a career in Gaelic traditional music, a decision which has already led to performances in Australia, Canada, Germany, Holland, Scandinavia and Romania, as well as at leading UK folk festivals.

Pupils of the Glasgow Gaelic School: Especially for this event Ceòl ‘s Craic and An Lòchran have commissioned Mischa Macpherson to undertake a series of workshops with a group of aspiring young vocalists from Glasgow’s Gaelic School. Their performance at Ceòl ’s Craic will demonstrate the continuing growth in interest for Gaelic culture and song which is being nurtured at the Gaelic School and passed on to a NEW GENERATION. This project was made possible by the generous support provided by our partners at An Lòchran.

Doors open :   7.30pm
Under 18's admitted until 10pm.
 

To buy tickets click HERE 


More information at www.ceolscraic.org
                                Facebook


Venue

CCA
Location:
CCA
Street:
350 Sauchiehall Street
ZIP:
G2 3JD
City:
Glasgow
Country:
United Kingdom

Description

Tel: 0141 352 4900